نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشغال‌های دوست‌داشتنی تحلیل نشانه‌شناختی فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» بر اساس الگوهای سبک زندگی و نظام‌های معنایی لاندوفسکی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 57-76]
 • آیات قرآن بررسی تطبیقی برخی از آیات مربوط به بهشت و جهنم در قرآن کریم بر اساس دیدگاه سرل [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 65-82]
 • آیین بررسی آیین ایزدی وَر از دیرباز تاکنون [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 25-48]

ا

 • اشاره تلمیحات و اشارات قرآنی در تحمیدیه‌های نظامی گنجه‌ای [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 5-24]
 • اقتباس تلمیحات و اشارات قرآنی در تحمیدیه‌های نظامی گنجه‌ای [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 5-24]
 • الگوی نشانه‌شناسی گفتمانی سلطانی تحلیل نشانه شناختی رسانه و کاربرد آن در بازنمایی گفتمان: مطالعه موردی «سریال کیمیا» [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 77-100]
 • امپریالیسم زبانی رویکردهای مختلف به زبان انگلیسی به عنوان زبانی جهانی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 49-64]
 • انگلیسی رویکردهای مختلف به زبان انگلیسی به عنوان زبانی جهانی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 49-64]
 • ایران باستان بررسی آیین ایزدی وَر از دیرباز تاکنون [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 25-48]

ب

 • بهشت بررسی تطبیقی برخی از آیات مربوط به بهشت و جهنم در قرآن کریم بر اساس دیدگاه سرل [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 65-82]

ت

 • تحمیدیه تلمیحات و اشارات قرآنی در تحمیدیه‌های نظامی گنجه‌ای [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 5-24]
 • ترجمه تلمیحات و اشارات قرآنی در تحمیدیه‌های نظامی گنجه‌ای [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 5-24]
 • تلمیح تلمیحات و اشارات قرآنی در تحمیدیه‌های نظامی گنجه‌ای [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 5-24]

ج

 • جهنم بررسی تطبیقی برخی از آیات مربوط به بهشت و جهنم در قرآن کریم بر اساس دیدگاه سرل [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 65-82]

د

 • داوری ایزدی بررسی آیین ایزدی وَر از دیرباز تاکنون [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 25-48]
 • درک نحوی درک ساخت‌های نحوی مختلف زبان فارسی در کودکان نارساخوان [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 5-24]
 • درک و تولید دستورپریشی، سیر تحول نظریه های زبان‌شناختی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 25-35]
 • دستورپریشی دستورپریشی، سیر تحول نظریه های زبان‌شناختی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 25-35]
 • دلالت معنایی نام شناسی حیوانات در قرآن کریم: کاربرد واژه های شتر و خوک در آیات مکرمه [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 97-109]
 • دیدگاه سرل بررسی تطبیقی برخی از آیات مربوط به بهشت و جهنم در قرآن کریم بر اساس دیدگاه سرل [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 65-82]

ز

 • زبان‌پریشی دستورپریشی، سیر تحول نظریه های زبان‌شناختی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 25-35]
 • زبان‌پریشی بروکا دستورپریشی، سیر تحول نظریه های زبان‌شناختی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 25-35]
 • زبان جهانی رویکردهای مختلف به زبان انگلیسی به عنوان زبانی جهانی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 49-64]
 • زبان سیاسی زبان سیاسی در آینه طنز فارسی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 37-56]
 • زبان فارسی‌ درک ساخت‌های نحوی مختلف زبان فارسی در کودکان نارساخوان [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 5-24]
 • زبان گیلگی ساختار سازه ای و فضای واکه ای گونه های شرق گیلان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 83-96]

س

 • ساختار سازه‌ای ساختار سازه ای و فضای واکه ای گونه های شرق گیلان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 83-96]
 • سبک زندگی تحلیل نشانه‌شناختی فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» بر اساس الگوهای سبک زندگی و نظام‌های معنایی لاندوفسکی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 57-76]
 • سریال کیمیا تحلیل نشانه شناختی رسانه و کاربرد آن در بازنمایی گفتمان: مطالعه موردی «سریال کیمیا» [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 77-100]
 • سوگند بررسی آیین ایزدی وَر از دیرباز تاکنون [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 25-48]

ش

 • شتر و خوک (در عربی قرآنی) نام شناسی حیوانات در قرآن کریم: کاربرد واژه های شتر و خوک در آیات مکرمه [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 97-109]

ط

 • طنز زبان سیاسی در آینه طنز فارسی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 37-56]

ف

 • فضای واکه‌ای ساختار سازه ای و فضای واکه ای گونه های شرق گیلان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 83-96]
 • فن‌ّبیان زبان سیاسی در آینه طنز فارسی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 37-56]

ق

 • قرآن کریم نام شناسی حیوانات در قرآن کریم: کاربرد واژه های شتر و خوک در آیات مکرمه [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 97-109]

ک

 • کنش گفتار بررسی تطبیقی برخی از آیات مربوط به بهشت و جهنم در قرآن کریم بر اساس دیدگاه سرل [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 65-82]

گ

 • گویش‌های گیلکی ساختار سازه ای و فضای واکه ای گونه های شرق گیلان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 83-96]
 • گویشور بومی رویکردهای مختلف به زبان انگلیسی به عنوان زبانی جهانی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 49-64]
 • گویشور غیربومی رویکردهای مختلف به زبان انگلیسی به عنوان زبانی جهانی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 49-64]

ل

 • لاندوفسکی تحلیل نشانه‌شناختی فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» بر اساس الگوهای سبک زندگی و نظام‌های معنایی لاندوفسکی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 57-76]

م

 • مهارت خواندن درک ساخت‌های نحوی مختلف زبان فارسی در کودکان نارساخوان [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 5-24]

ن

 • نارساخوانی درک ساخت‌های نحوی مختلف زبان فارسی در کودکان نارساخوان [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 5-24]
 • نام حیوانات نام شناسی حیوانات در قرآن کریم: کاربرد واژه های شتر و خوک در آیات مکرمه [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 97-109]
 • نشانه‌شناسی اجتماعی تحلیل نشانه‌شناختی فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» بر اساس الگوهای سبک زندگی و نظام‌های معنایی لاندوفسکی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 57-76]
 • نظام‌های معنایی و تعاملی تحلیل نشانه‌شناختی فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» بر اساس الگوهای سبک زندگی و نظام‌های معنایی لاندوفسکی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 57-76]
 • نظامی گنجه‌ای تلمیحات و اشارات قرآنی در تحمیدیه‌های نظامی گنجه‌ای [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 5-24]
 • نظریه اندرسون زبان سیاسی در آینه طنز فارسی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 37-56]
 • نظریه گفتمان تحلیل نشانه شناختی رسانه و کاربرد آن در بازنمایی گفتمان: مطالعه موردی «سریال کیمیا» [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 77-100]
 • نظریه لاکلا و موف تحلیل نشانه شناختی رسانه و کاربرد آن در بازنمایی گفتمان: مطالعه موردی «سریال کیمیا» [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 77-100]
 • نظریه‌های نحوی دستورپریشی، سیر تحول نظریه های زبان‌شناختی [دوره 15، 58 59، 1398، صفحه 25-35]

و

 • ور بررسی آیین ایزدی وَر از دیرباز تاکنون [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 25-48]