دوره و شماره: دوره 12، 46-47، اسفند 1395، صفحه 1-100 

شماره‌های پیشین نشریه

این شماره نشریه با موضوع ویژه فرهنگ و زبانهای باستانی زیر نظر خانم دکتر گشتاسب چاپ شده است.