واژه بست در زبان شعر

فروغ کاظمی

دوره 13، شماره 51 ، اسفند 1396، ، صفحه 69-80

چکیده
  واژه­ بست­ها عناصری زبانی­ اند که رفتاری دوگانه دارند. به لحاظ ساختار شبیه وند هستند. اما دارای نقش نحوی­اند. به بیانی دیگر، در ساخت واژه فاقد نقش و در ساخت­های بزرگ­تر از واژه واجد نقش­ اند. این واحدهای زبانی خاص که امروزه مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است، در بیشتر زبان­های دنیا می ­توان یافت. مقاله پیش رو، مطالعه­ ...  بیشتر