مقایسه مشخصه های اجتماعی-معنایی در گفتمان سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و مؤسسات خیریه بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، لاکلا و موف

سارا زارع؛ معصومه ارجمندی

دوره 14، 52-53 ، شهریور 1397، ، صفحه 37-56

چکیده
  طبق نظریه پساساختگرایی لاکلا و موف (1985)، همه­ پدیده­ های اجتماعی تحت تاثیر فرآیندهای گفتمانی شکل می­گیرند و اجتماع، عرصه­ مبارزه برای تعریف و تثبیت معنا است. آنان معتقدند گفتمان­ها همواره با استفاده از سازوکارهای معنایی از طریق روش­های مختلفی همچون مطبوعات، برای تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی با هم در حال رقابت­اند و این ...  بیشتر