مفهوم خانه در نظریات پدیده‌شناختی کریستین نوربری شولتز از مکان مسکونی(نمونه موردی: خانه تاریخی بروجردی‌های کاشان)

محسن آبیاتی؛ حسنعلی پورمند

دوره 16، شماره 60 ، آذر 1401، ، صفحه 5-30

چکیده
  یکی از اهداف غایی معماری این است که محلی را به مکانی قابل بهره‌برداری و سکونت تبدیل کند، بدان معنا که ذات نهفته و بالقوه حاضر در عناصر محیط را عیان نماید؛ از این رو مطالعه مکان بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر نقطه آغار مفهوم پدیده‌شناسی در شاخه علوم فلسفی است، اما هرگز در فلسفه محدود نشده و دامنه نفوذ خود را در علوم مختلف دیگر، از ...  بیشتر