«سایه‌نما»: سامانه درک استعاره با استفاده از ویژگی‌های معنایی مشترک بین دو واژه موجود در بافت استعاری

هادی عبدی قویدل؛ افشین رحیمی؛ پروانه خسروی زاده

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1391، ، صفحه 73-84

چکیده
  مقاله حاضر به معرفی سامانه‌ای با عنوان سایه‌نما می‌پردازد. ایدۀ کلی این سامانه که در زمینه استعاره برای زبان فارسی است برای نخستین بار طرح و پیاده‌سازی می‌شود. سایه‌نما با هدف کمک به درک استعاره به صورت خودکار، عملیات یافتن ویژگی‌های معنایی مشترک بین دو واژه‌ای که در بافت استعاری حضور دارند انجام می‌دهد. فرایند کلی سایه‌نما ...  بیشتر