بررسی مقایسه ای دو نوع وزن در اشعار ایران

لیلا ضیامجیدی

دوره 8، شماره 31 ، اسفند 1391، ، صفحه 61-71

چکیده
  در پژوهش حاضر دو نوع وزن متفاوت( وزن هجایی و وزن تکیه­ای هجایی از نظام­های وزنی موجود در اشعار ایران بررسی می­شود. دو نوع وزن متفاوت در زبان فارسی وجود دارد(یکی وزن تکیه­ای- هجایی اشعار عامیانه فارسی و دیگری وزن کمّی یا عروضی اشعار کلاسیک فارسی). در زبان­های رایج ایران وزن دیگری نیز به چشم می­خورد یعنی «وزن هجایی». این ...  بیشتر