استعاره های مفهومی عواطف در حوزه رنگ در زبان فارسی: تحلیلی شناختی و پیکره‌بنیاد

سید سجاد صامت جوکندان

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1393، ، صفحه 97-117

چکیده
  نگارنده در این پژوهش بر آن است تا مبحث عواطف را از دیدگاه شناخت‌گرایان معرفی کند و به اجمال رویکرد گزاره‌ای (زبانی) به عواطف و الگوهای مفهوم‌سازی استعاری در حوزه انتزاعی عواطف، بر مبنای حوزه رنگ را در زبان فارسی مورد بررسی قرار دهد .به این منظور ابتدا تعدادی واژه در حوزه معنایی رنگ انتخاب شده‌ است که دربرگیرنده فهرستی از رنگ‌واژه‌ها ...  بیشتر