تنوع موضوع، تغییرموضوع و سبک گفتار معلمان زن و مرد: رویکردی جامعه شناختی روان شناختی

سلیمان قادری؛ آرزو محمودی

دوره 10، 38-39 ، اسفند 1393، ، صفحه 95-105

چکیده
  تفاوت­های زبانی مردان و زنان همواره مورد مطالعه محققان و زبان­شناسان اجتماعی قرار داشته است. این تحقیق سعی بر آن دارد که بر پایه نظرات موجود اثر روان­شناختی متغیر مستقل جنسیت را بر متغیرهای تنوع موضوع، تغییر موضوع و سبک گفتار در جامعه زبانی معلمان مورد بررسی قرار دهد. داده­های مورد نیاز از ضبط مکالمات در دفاتر معلمان گردآوری ...  بیشتر