تحلیل نشانه شناختی رسانه و کاربرد آن در بازنمایی گفتمان: مطالعه موردی «سریال کیمیا»

مهسا کمالپور؛ علی اصغر سلطانی

دوره 15، 58 59 ، اسفند 1398، ، صفحه 77-100

چکیده
  به‌ منظور بازنمایی گفتمان‌های موجود در نهادهای اجتماعی به‌ ویژه خانواده می‌توان از رسانه‌ها و متن‌های گفتمانی به‌ عنوان ابزار گفتمانی بهره گرفت. این نکته که سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی چگونه نهاد خانواده و گفتمان‌های احتمالی موجود در آن از جمله گفتمان­های مذهبی، حکومتی و فرهنگ غربی را بازنمود می‌کنند و اینکه آیا سریال‌ها ...  بیشتر