تبلیغات و زبان استعاری:رویکرد شناختی به نشانه شناسی

فاطمه نعیمی حشکوائی

دوره 11، 42-43 ، اسفند 1394، ، صفحه 89-106

چکیده
  نشانه­ شناسی شناختی چارچوبی از روش­ها و شیوه­ هایی است که بر پدیده چندوجهی معنی توجه دارد. حوزه نوظهوری است با هدف یکپارچه کردن روش­ها و نظریه­ هایی که در چارچوب علم شناخت ایجاد شده و در نشانه­ شناسی و علوم انسانی توسعه یافته است. مبحث استعاره به لحاظ تاریخی و تحلیلی اساس نشانه ­شناسی است. به لحاظ تحلیلی در مبحث استعاره، ...  بیشتر