عوامل موثر بر موفقیت تبلیغات تلویزیونی از دیدگاه نشانه شناسی

گلبرگ ذهنی

دوره 11، 42-43 ، اسفند 1394، ، صفحه 31-46

چکیده
  از منظر علم و دانش ارتباطات، تبلیغات تجاری شکلی از پیام­های ارتباطی است که هدف آن ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان یا مصرف­کنندگان و در نهایت خرید خدمت یا کالایی است که در یک رسانه خاص، نسبت به ترویج و تبلیغ آن اقدام شده است. از آنجا که تبلیغات تلویزیونی به عنوان گسترده­ترین شبکه تبلیغاتی در حوزه اقتصادی رابطه مستقیمی با توسعه اقتصادی ...  بیشتر