بررسی پیکره‌بنیاد واژه‌های هم‌معنی

شهرام مدرس خیابانی

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1391، ، صفحه 85-105

چکیده
  چرچ و دیگران (1991: 12-13) با معرفی برخی ابزار آماری همچون «آزمون اطلاعات دوسویه» و «آزمون تی»، اهمیت چنین ابزاری را در تحلیل‌های زبان‌شناختی نشان می‌دهند. از سوی دیگر لاینز (1995: 62) تفاوت در باهم‌آیندهای دو واژة «big» و «large» را از دلایل نبود هم‌معنایی مطلق میان این دو واژه برمی‌شمارد. در این مقاله سعی بر آن است تا با ...  بیشتر