حیوانات، اعضای بدن و خصلت های آنها به مثابه مفاهیمی شناختی در مفهوم سازی زبان فارسی

فریده حق بین

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1393، ، صفحه 37-47

چکیده
  حیوانات و مجموعه ویژگی­های ظاهری و رفتاری آنها از نخستین مفاهیمی است که بشر در می­یابد و این دریافت در صورت های زبانی مختلف در زبان بازنمود پیدا می کند. در این جستار چگونگی مفهوم سازی و بازنمود این مفاهیم به صورت استعاره، چند معنایی، اصطلاح و تشبیه بررسی و نمونه­هایی از آنها در زبان فارسی ارائه می­شود.    بیشتر