روش پژوهش کیفی، برآیند رویکرد امیک و قوم نگاری ارتباط

فریده حق بین

دوره 11، 40-41 ، شهریور 1394، ، صفحه 37-46

چکیده
  در این مقــاله ابتدا دیــدگاه­های کنت پایک در خصوص روش بررسی و مطالعه زبان مطرح می­شود آنگاه برخی دیدگاه­های دل هایمزدر مورد توانش ارتباطی و مطالعه زبان به عنوان پدیـده­ای اجتماعی مورد بحث قرار می­گیرد. در خاتمه، روش پژوهش کیفی که از جدیدترین مباحث در زبان­شناسی کاربردی است به عنوان تلفیقی از نتایج دو دیدگاه فوق معرفی می­شود.  بیشتر