سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

جهت اشتراک فصلنامه پازند لطفا وجه اشتراک را به شماره حساب 0208930310003 یا شماره کارت 6037691504276650 نزد بانک صادرات به نام فاطمه نعیمی حشکوائی واریز و اصل فیش را از طریق سامانه ارسال نمایید.

حق اشتراک 4 شماره پیایی با پست سفارشی 320000 ریال