دوره و شماره: دوره 10، 38-39، زمستان 1393، صفحه 1-114 
2. زمان فعل در گویش ترکی همه کسی و بهار

صفحه 25-44

آزیتا افراشی؛ علی طالبی انوری