نمایه نویسندگان

ا

  • ابوالقاسمی، محسن انواع صفت فاعلی و مفعولی [دوره 13، شماره 51، 1396، صفحه 5-9]
  • اسماعیل نژاد، ایوب کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر زمستان « اخوان ثالث» [دوره 13، شماره 51، 1396، صفحه 81-91]
  • امیری، محمد عارف تحلیل گفتمان غزلیات عاشقانه سعدی و ابتهاج با تاکید بر نظام گذرایی [دوره 13، شماره 51، 1396، صفحه 11-25]
  • ایمانی، آوا حروف اضافه بی‌آوا در فارسی نوین: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 13، شماره 51، 1396، صفحه 27-46]

پ

  • پرتوی، آناهیتا تحلیل گفتمان غزلیات عاشقانه سعدی و ابتهاج با تاکید بر نظام گذرایی [دوره 13، شماره 51، 1396، صفحه 11-25]

د

  • داوری، شادی رفتار نحوی افعال اصطلاحی در زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 13، شماره 51، 1396، صفحه 47-68]

ق

  • قاسمی، حسین تحلیل گفتمان غزلیات عاشقانه سعدی و ابتهاج با تاکید بر نظام گذرایی [دوره 13، شماره 51، 1396، صفحه 11-25]
  • قاسمی، محسن رفتار نحوی افعال اصطلاحی در زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 13، شماره 51، 1396، صفحه 47-68]

ک

  • کاظمی، فروغ واژه بست در زبان شعر [دوره 13، شماره 51، 1396، صفحه 69-80]

م

  • محمدی، زهرا کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر زمستان « اخوان ثالث» [دوره 13، شماره 51، 1396، صفحه 81-91]