نمایه نویسندگان

ا

 • ارجمندی، معصومه مقایسه مشخصه های اجتماعی-معنایی در گفتمان سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و مؤسسات خیریه بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، لاکلا و موف [دوره 14، 52-53، 1397، صفحه 37-56]
 • ایران نژاد، زهرا بازنمایی کارکرد عناصر اقلیمی و معیشتی در ساخت طرحواره ای ضرب المثل های طالقان با رویکرد زبان شناسی اجتماعی- شناختی [دوره 14، 52-53، 1397، صفحه 83-96]
 • ایمانی، آوا گواه‌نمایی در روزنامه‌ها و مقالات علمی فارسی: نقش ژانر در کاربرد گواه‌نمایی [دوره 14، 55-54، 1397، صفحه 5-20]

ب

 • بنی زمانی، مجید کاربرد راهبردهای ادب توسط دبیران ایرانی در موقعیت کنش گفتاری «پیشنهاد» [دوره 14، 52-53، 1397، صفحه 57-82]
 • بیرون راه، بهناز بازنمایی تأثیر قدرت و ادب کلامی بر کاربرد واژه های خطاب در گفتار زنان و مردان از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی [دوره 14، 52-53، 1397، صفحه 5-24]

خ

ر

 • رنجبر، روزیتا تأثیر تفاوت های جنسیتی بر طول جملات درخواستی انگلیسی توسط گویشوران سنندجی [دوره 14، 52-53، 1397، صفحه 25-36]

ز

 • زارع، سارا مقایسه مشخصه های اجتماعی-معنایی در گفتمان سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و مؤسسات خیریه بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، لاکلا و موف [دوره 14، 52-53، 1397، صفحه 37-56]

ش

 • شرف زاده، محمدحسین کاربرد راهبردهای ادب توسط دبیران ایرانی در موقعیت کنش گفتاری «پیشنهاد» [دوره 14، 52-53، 1397، صفحه 57-82]

ص

 • صدیقی، شیما تحلیل توصیفی- ریشه‌شناختی مناصب و مقامات در یادگار زریران [دوره 14، 55-54، 1397، صفحه 37-56]
 • صمدی، مجتبی بررسی تطبیقی دو فرهنگ لغت یک زبانه دهخدا و مریام وبستر از منظر ارائه اطلاعات مدخلی [دوره 14، 55-54، 1397، صفحه 73-90]

ف

 • فرازنده پور، فائزه بازنمایی کارکرد عناصر اقلیمی و معیشتی در ساخت طرحواره ای ضرب المثل های طالقان با رویکرد زبان شناسی اجتماعی- شناختی [دوره 14، 52-53، 1397، صفحه 83-96]

ق

 • قوچانی، بیتا نگاهی رده‌شناختی به ترتیب اجزای جمله در زبان ارمنی شرقی(گویش تهرانی) [دوره 14، 55-54، 1397، صفحه 57-72]

ک

 • کاظمی، فروغ بازنمایی تأثیر قدرت و ادب کلامی بر کاربرد واژه های خطاب در گفتار زنان و مردان از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی [دوره 14، 52-53، 1397، صفحه 5-24]
 • کاظمی، فروغ بررسی تطبیقی دو فرهنگ لغت یک زبانه دهخدا و مریام وبستر از منظر ارائه اطلاعات مدخلی [دوره 14، 55-54، 1397، صفحه 73-90]

م

 • متشرعی، سید محمود پرتویی از زبان شناسی شناختی اجتماعی بر فرهنگ نگاری [دوره 14، 52-53، 1397، صفحه 97-112]
 • محمدی، ژیلا توانائی های زبانی بیماران پارکینسون فارسی زبان [دوره 14، 55-54، 1397، صفحه 91-105]
 • محمودآبادی، لاله چهار آخشیج در اوستا [دوره 14، 55-54، 1397، صفحه 21-36]

ن

 • نجاری، حسین تحلیل توصیفی- ریشه‌شناختی مناصب و مقامات در یادگار زریران [دوره 14، 55-54، 1397، صفحه 37-56]

ی

 • یوسفی راد، فاطمه پرتویی از زبان شناسی شناختی اجتماعی بر فرهنگ نگاری [دوره 14، 52-53، 1397، صفحه 97-112]