مفهوم خانه در نظریات پدیده‌شناختی کریستین نوربری شولتز از مکان مسکونی(نمونه موردی: خانه تاریخی بروجردی‌های کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب،

2 . دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده معماری و هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

یکی از اهداف غایی معماری این است که محلی را به مکانی قابل بهره‌برداری و سکونت تبدیل کند، بدان معنا که ذات نهفته و بالقوه حاضر در عناصر محیط را عیان نماید؛ از این رو مطالعه مکان بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر نقطه آغار مفهوم پدیده‌شناسی در شاخه علوم فلسفی است، اما هرگز در فلسفه محدود نشده و دامنه نفوذ خود را در علوم مختلف دیگر، از جمله معماری در بر‌گرفته است. رویکرد پدیده‌شناسی در مورد یک پدیده، تفکر در ماهیت درونی و آشکار سازی ذات آن است. کریستین نوربری شولتز به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های پدیده‌شناسی در مکان و معماری مسکونی تأثیر بسیار عمیقی در گسترش این گفتمان داشته‌ است. در این پژوهش، با استفاده از ابزارهای گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و برداشت‌های شخصی میدانی تلاش شده است تا مفاهیم و اصول مرتبط با مفهوم مکان و پدیده‌شناسی مکان، بررسی و واژه خانه تحلیل شود. در این راستا ابتدا پدیده‌شناسی فلسفی که مبدأ و تبلور مفهوم پدیده‌شناسی در معماری است، بررسی و در کنار آن، تفحصی در آراء و نظریات کریستین نوربری شولتز در حوزه مفهوم پدیده مکان و پدیده‌شناسی مکان شده است. سپس، مفهوم خانه، محل قرار و سکونت همراه با آرامش انسان مورد واکاوی قرار گرفته است و در ساختار خانه با شاخص مفهومی مکان از دیدگاه شولتز مطابقت داده شد و به‌ عنوان نمونه موردی، یکی از خانه‌های ارزشمند تاریخی ایران (خانه بروجردی‌های کاشان) مورد کنکاش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of the Home in Christian Norbery Schultz's Phenomenological Theories of the Residential Places (Case Example: The Historical House of the Boroujerdi in Kashan)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Abyati 1
  • Hasan Ali Pourmand 2
1 Ph.D. in Architecture, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 . Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Architecture and Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research, using data collection tools through documentary studies and personal field perceptions, has tried to study and analyze the concepts and principles related to the concept of the place and the phenomenology of place, and to analyze the word house. In this regard, we have first examined the philosophical phenomenology that has been the origin and crystallization of the concept of the phenomenology in architecture. In addition, an examination of Schultz's views and theories in the field of the concept of the place phenomenon and the phenomenology of the place is given. Then, the concept of home, location and residence along with human peace is explored. The structure of the house was matched with the conceptual index of the place from Schultz's point of view and as a case study, one of the valuable historical houses of Iran (Boroujerdi House of Kashan) was studied and the results were recorded in the final part of the description.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • place
  • residential architecture
  • Kristin Norbury Schultz
  • Kashan Boroujerdi House