کلیدواژه‌ها = معنی شناسی ساختگرا
روابط معنایی در واژگان یزدی

دوره 9، 34-35، اسفند 1392، صفحه 23-33

وجیهه آیت اللهی