کلیدواژه‌ها = زبان‌شناسی شناختی اجتماعی
پرتویی از زبان شناسی شناختی اجتماعی بر فرهنگ نگاری

دوره 14، 52-53، شهریور 1397، صفحه 97-112

سید محمود متشرعی؛ فاطمه یوسفی راد