نویسنده = ������ �������� ������������
استخراج روابط معنایی میان فعل و وابسته‌های آن از متون زبان فارسی

دوره 8، شماره 30، مهر 1391، صفحه 53-71

مهرنوش شمس فرد؛ فاطمه جعفری نژاد