نویسنده = ���������������� ��������
درک معنا در سامانه محاورۀ مبتنی بر متن برای حوزۀ ذخیره بلیت

دوره 8، شماره 30، مهر 1391، صفحه 37-51

پریا جمشیدلو؛ محمد بحرانی