نویسنده = �������������� �������� ����������
استخراج جملات موازی از دادگان وب

دوره 8، شماره 30، مهر 1391، صفحه 21-36

نسرین براتعلی پور؛ هشام فیلی؛ آزاده شاکری