نویسنده = ������������������ ��������
بررسی مقایسه ای دو نوع وزن در اشعار ایران

دوره 8، شماره 31، اسفند 1391، صفحه 61-71

لیلا ضیامجیدی