نویسنده = ���������������� ��������
فرآیند تضعیف در گویش لری بالاگریوه: رویکرد بهینگی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1391، صفحه 23-41

آرزو سلیمانی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا