نویسنده = ���������� ����������
استعاره‌های مفهومی جهتی در زبان فارسی: تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار

دوره 10، شماره 37، شهریور 1393، صفحه 21-36

کامیار جولایی؛ مصطفی عاصی