نویسنده = ������ ���������� ����������
فرایند ساخت واژی اشتقاق در خسرو و شیرین نظامی

دوره 10، 38-39، اسفند 1393، صفحه 45-60

نازنین امیرارجمندی؛ سعیده علی نوری