نویسنده = �������������� ����������
زمان فعل در گویش ترکی همه کسی و بهار

دوره 10، 38-39، اسفند 1393، صفحه 25-44

آزیتا افراشی؛ علی طالبی انوری