نویسنده = ���������� ������ ����������
بررسی آیین ایزدی وَر از دیرباز تاکنون

دوره 15، شماره 57، شهریور 1398، صفحه 25-48

سمیه حمیدی؛ راضیه موسوی خو