نویسنده = ������ ���������� ����������������
کاربرد راهبردهای ادب توسط دبیران ایرانی در موقعیت کنش گفتاری «پیشنهاد»

دوره 14، 52-53، شهریور 1397، صفحه 57-82

محمدحسین شرف زاده؛ مجید بنی زمانی