نویسنده = ���������������������� ����������
نامهای مشترک ایرانی و قرقیزی و تغییرات آوایی و نگارشی آنها در زبان قرقیزی

دوره 13، 48-49، شهریور 1396، صفحه 39-51

نورگل شایدولایوا؛ عباسعلی وفایی؛ ضیاءالدین تاج الدین