نویسنده = ���������������� ��������
جمله و شبه جمله در گویشِ لای زنگانی

دوره 12، 46-47، اسفند 1395، صفحه 27-41

اکبر صیادکوه؛ حسن رنجبر