نویسنده = �������������� ��������������
تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی

دوره 12، 46-47، اسفند 1395، صفحه 17-26

ابراهیم بدخشان؛ افشار چشمه چاهی؛ احمد پدرام؛ پروین عزیزی