نویسنده = حسن رنجبر
ساختار اتباع در گویش لای زنگانِ داراب

دوره 13، 48-49، شهریور 1396، صفحه 15-24

حسن رنجبر؛ کتایون نمیرانیان


جمله و شبه جمله در گویشِ لای زنگانی

دوره 12، 46-47، اسفند 1395، صفحه 27-41

اکبر صیادکوه؛ حسن رنجبر