نویسنده = ������������ ��������
زبان سیاسی در آینه طنز فارسی

دوره 15، 58 59، اسفند 1398، صفحه 37-56

گلناز غفوری صالح؛ فروغ کاظمی


واژه بست در زبان شعر

دوره 13، شماره 51، اسفند 1396، صفحه 69-80

فروغ کاظمی