نویسنده = ������������������ ����������
ساخت مجهول در گویش بابلی

دوره 11، 40-41، شهریور 1394، صفحه 47-64

شجاع تفکری رضایی؛ مطهره محمدزاده