نویسنده = شادی انصاریان
تعداد مقالات: 1
1. نظریه الگوهای شناختی و مفاهیم واژگانی: بنیادها، سازوکارها و کاربردها

دوره 11، 40-41، تابستان 1394، صفحه 17-35

شادی انصاریان؛ پارسا بامشادی