نویسنده = ���������������� ���� ������
مفهوم «راه» در اوستا

دوره 12، شماره 44، خرداد 1395، صفحه 103-107

مه لقا مرتضایی