نویسنده = �������������� ������������
فصلی در دستور زبان اوستایی

دوره 12، شماره 44، خرداد 1395، صفحه 85-102

فرزانه گشتاسب


بازتاب تمثیلی کهن در داستان سفر برزویه به هند

دوره 9، 32-33، شهریور 1392، صفحه 51-57

فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی پور