نویسنده = ������������������ �������� ������
زبان ارزیابی در نقد آثار هنری

دوره 12، شماره 45، شهریور 1395، صفحه 11-27

محمد رضا احمدخانی؛ اکرم دهقان زاده