نویسنده = ���������������������� ��������
انواع صفت فاعلی و مفعولی

دوره 13، شماره 51، اسفند 1396، صفحه 5-9

محسن ابوالقاسمی


درباره آوانویسی پهلوی

دوره 12، شماره 45، شهریور 1395، صفحه 5-9

محسن ابوالقاسمی